Scan

SBS heeft een drietal nieuwe producten in haar pakket voor het MKB : de zogenaamde premiescan, de subsidiescan en de opleidingsscan.

Premiescan:
De premiescan onderzoekt de door de werkgever betaalde gedifferentieerde premiepercentages voor de WAO op onterechte toerekeningen. De werkgever beschikt vaak over te weinig informatie om bij het UWV/de Belastingdienst aannemelijk te maken dat het gedifferentieerde WAO/WGA premiepercentage te hoog is vastgesteld en wordt daardoor in een nadelige bewijspositie gedwongen in het kader van de wet PEMBA.
Wij bezitten de specifieke kennis om op basis van een grote diversiteit aan gronden een gefundeerd herzieningsverzoek/bezwaar bij het UWV neer te kunnen leggen. Onze gespecialiseerde juridische afdeling en medische arts zijn gerechtigd om medische inhoudelijke gronden van het UWV te toetsen. Zelfs als al eerder bezwaar is aangetekend blijft onze scan meer dan zinvol.

Subsidiescan:
Daarnaast heeft Swilion Business Support ook een zogenaamde subsidie scan in haar producten pakket. Met de SubsidieScan bekijken wij of bij uw organisatie de meest interessante subsidies op het gebied van personeel en arbeid optimaal zijn toegepast. Een greep uit de mogelijkheden: sociale innovatie, ontwikkelen personeelsbeleid, leeftijdsbewustpersoneelsbeleid etc.

Opleidingsscan:
Vaak komen opleidingen niet in aanmerking voor subsidie. Een methode ontwikkelt om, naast ‘reguliere BBL-trajecten’ ook andere (interne!) scholingsactiviteiten op het niveau van een BBL-status te brengen.zorgt er dan voor dat deze opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (en zodoende een certificering krijgt), zodat de betreffende werknemers ook in aanmerking komen voor WVA onderwijs. Dit betekent dat u voor een groot gedeelte van het personeel dat interne en andere scholingsactiviteiten volgt via onze methode eveneens korting kunt krijgen op de loonbelasting.

P&O scan
Wist u dat voor het ontwikkelen van modern P&O beleid of onderdelen hiervan diverse subsidies beschikbaar zijn.
Enkele voorbeelden:

  • HRM+ subsidie Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe)
  • Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid (= personeelsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende levensfasen van de werknemers, zodat functies en taken zo goed mogelijk aansluiten op competenties en wensen van medewerkers; tevens is een evenwichtige leeftijdsopbouw een aandachtspunt.
    Subsidiemogelijkheden: A&O fonds, O&O fondsen

Sociale innovatiescan:
Sociale innovatie is vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Investeren in mens en organisatie, dus. Bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren, gezondheidsbeleid in te voeren, werk te maken van kennis en employability, het arbeidsvoorwaardenvormingsproces te moderniseren door sociaal beleid te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen. Er zijn vele manieren om sociale innovatie in de onderneming of de branche vorm te geven. Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden.

Voor meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht

Share